Állatotthon létesítése, működtetése és fenntartása

10. § (1) Az állatmenhely olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

(2) Az állatpanzió olyan intézmény, amely díjazás ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával történő tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért.

11. § (1) Állatmenhelyet és állatpanziót (a továbbiakban együtt: állatotthon) természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet, ha az Átv. 41. §-ában és az e rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.

(2)

12. § (1) Az állatotthon működési engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;

b) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;

c) a telephely adatait;

d) az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;

e) a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.

(2) Az engedélykérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.

(3) A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;

b) az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);

c) az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;

d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;

e) az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének módját;

f) veszélyes állat elhelyezése esetén az R.-ben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;

g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.

(4) Az engedélyben rendelkezni kell az állatotthon adatszolgáltatási kötelezettségéről.

(5) Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság - a szakhatóságok részvételével - folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétől függően az állatvédelmi hatóság az állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén - határidő tűzésével - a hiányosságok pótlását rendelheti el.

 

 

  

334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állatvédelmi hatóság kijelöléséről

 

  

(5) Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője jár el, az engedélyről, annak visszavonásáról tájékoztatást ad az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére, amely azt nyilvántartásba veszi. A Kormány az állatotthon létesítése engedélyezésére irányuló eljárásban, - az állat-egészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében -, első fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a NÉBIH-et szakhatóságként jelöli ki