Gyepmesteri telep létesítése

5. számú függelék az Állat-egészségügyi Szabályzathoz

 

 

A gyepmesteri telep

3.
3.1. A gyepmesteri telepet el kell látni:
a) az állathullák megõrzésére, lebõrözésére és boncolására szolgáló, szilárd anyagból épített, jól fertõtleníthetõ
helyiséggel (hullakamrával),
b) a bõr és a szaruképletek szárítására és tárolására alkalmas helyiséggel,
c) megfigyelésre alkalmas kisállat férõhelyekkel,
d) az állathullák begyûjtésére alkalmas jármûvel, s ezek mûködtetéséhez szükséges helyiséggel,
e) a városban rendelkezésre álló közmûvekkel,
f) a telepen dolgozók részére fekete-fehér rendszerû öltözõvel (zuhanyzóval, WC-vel),
g) nagynyomású fertõtlenítõgéppel.
3.2. Az állatifehérje-üzem hullabegyûjtõ körzetében, a kijelölt gyepmesteri telep kapuján belül megfelelõ nagyságú
területet kell fenntartani az üzem számára, a hullák gyûjtésére alkalmas tartályok és az egyéb felszerelési tárgyak
elhelyezéséhez.
3.3. A gyepmesteri telepen gondoskodni kell arról, hogy
a) a hullák és a befogott állatok szállítására megfelelõ, külön szállítóeszközök,
b) mérleg,
c) az állatok leöléséhez, a hullák lebõrözéséhez és boncolásához szükséges eszközök,
d) fertõtlenítõszerek, továbbá
e) sérülés esetén szükséges elsõsegélynyújtáshoz gyógyszerek és kötözõanyagok
mindenkor rendelkezésre álljanak.
3.4. Az állati eredetû hulladékok, valamint az állathullák megõrzésére, lebõrözésére és boncolására használt
helyiségekben és istállókban a padozatot, valamint a padozattól számított két méter magasságig a falakat könnyen
mosható és fertõtleníthetõ, vízálló anyaggal kell burkolni.
3.5. A gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pontja] által fenntartott hullabegyûjtõ helyekre - az állomás elõírása
szerint - a gyepmesteri telepre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
3.6. Az állathulláknak a gyepmesteri telepre szállításával, õrzésével és ártalmatlanná tételével járó feladatok
elvégzésére minden városban gyepmestert kell alkalmazni. A gyepmestert a polgármesteri hivatal alkalmazza.
3.7. Gyepmesterként az a személy alkalmazható, aki az állatok leölésében, a hullák lebõrözésében és
szétdarabolásában kellõ jártassággal rendelkezik. Alkalmazása elõtt a dolgozót munkavédelmi oktatásban kell
részesíteni, és részére a feladatait tartalmazó munkaköri leírást át kell adni.
3.8. A gyepmester feladatai a következõk:
a) a polgármesteri hivatal felhívására minden, pl. a közúton talált állathullának késedelem nélkül történõ
kiszállítása a gyepmesteri telepre, a hulladéktemetõbe, a hulladékemésztõ veremhez, és ott - a hatósági állatorvos
intézkedéséig - annak megõrzése, majd ártalmatlanná tétele,
b) az állathullák lebõrözése - ha azt nem tiltják az egyes bejelentési kötelezettség alá vont fertõzõ állatbetegségek
leküzdésének szabályai -, továbbá a boncolásban való segédkezés,
c) az elrendelt állatleölések végrehajtása,
d) a hullaszállító jármûvek, tartályok, és ártalmatlanná tételre használt eszközök, felszerelési tárgyak
tisztántartása és fertõtlenítése,
e) mindazoknak az állategészségüggyel kapcsolatos köztisztasági tennivalóknak az elvégzése, amelyeket a
települési önkormányzat elõír,
f) a város utcáinak, tereinek, külsõ határának havonkénti bejárása, kóbor állatok és ebek befogása, amelyet
kíméletesen kell végrehajtani,
g) ebzárlat idején - a körzeti állatorvos által megállapított idõközökben - a zárlat alatt álló terület bejárása, és a
tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása,
h) a befogott állatoknak a gyepmesteri telepre szállítása, gondozása és a hatósági állatorvos utasítása szerinti
megõrzése, - a polgármesteri hivatal határozatában megállapított tartási és ápolási költségek megtérítése után - a
tulajdonosnak való kiadása, vagy a leölés utáni ártalmatlanná tétele,
i) a gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozása és azokról nyilvántartás vezetése,
j) a gyepmesteri telepre szállított állathullákról, a hatósági rendelkezésre leölt állatokról átvételi elismervény
kiállítása és nyilvántartás vezetése.
3.9. A gyepmesteri telepen csak a telephez tartozó igásállatokat és a házõrzésre szükséges ebet szabad tartani.
Az igásállatokat csak a telep területén erre a célra kijelölt istállóban szabad elhelyezni, és azokat más állattól távol
kell tartani, idegen istállóba, vagy más állatok tartására szolgáló helyre tilos bekötni. Etetésükre és itatásukra külön
eszközöket kell használni. A munkára alkalmatlanná vált igásállatokat vágóhídra kell irányítani.
3.10. A gyepmesteri telep állat-egészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos látja el.

4.
Kedvtelésbõl tartott állatok kegyeleti temetõje csak az állomás elõzetes szakhatósági hozzájárulásával létesíthetõ.