A Magyar Állatorvosi Kamara Microchip Szabályzata

A mikrochip behelyezésének szabályai

MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA BUDAPEST

Hatályos: 2008. május 1-től
Utolsó módosítás: 2012. február 29.
Elfogadta a MÁOK Küldöttközgyűlése 2012. február 29-én
Hatályos: 2012. március 1-től

 

Mikrochipek beszerzése
1.1 Állatmegjelölési célból az a transzponder vásárolható meg, amelyet egyedi, steril csomagolásban, steril, egyszer használatos injekciós tűben helyeztek el, és/vagy az eladáskor vagy korábban mellékelték a bejuttatást segít szondát. Minden csomagolási egységhez legalább hat darab, a mikrochip egyedi kódszámával és vonalkóddal ellátott, öntapadós címkét mellékelnek a gyártók, melyeket a különböző bizonylatokra (állatútlevél, oltási könyv, származási igazolás, egyéb adatlapok) lehet felragasztani, ezek hiányában a mikrochip számát olvashatóan és javítás nélkül kell a dokumentumokra felvezetni.
1.2 A mikrochip behelyezést végző állatorvos (továbbiakban: állatorvos) köteles feljegyezni a nyilvántartásába a mikrochip azonosító számát.
1.3 Az állatorvosnak rendelkeznie kell ISO 11785 szabványnak megfelelő leolvasóval.
1.4 Az állatorvosnak rendelkeznie kell internetes összeköttetéssel.
1.5 Az ISO 11784 szabványnak nem megfelelő mikrochippel megjelölt húsevők esetében a vonatkozó EU-s jogszabályok (998/2003) szerint az állat egyedi azonosításához az
állat tulajdonosának kell a leolvasó készüléket biztosítania.
1.6 Az állat tulajdonosának kérésére az ilyen állat megjelölhető az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochippel is. Ebben az esetben az állatorvosi igazolásokon az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochip számát kell feltüntetni. Ha a korábbi mikrochip az Európában szokásos helyen van, akkor az új chipet az átellenes oldalra kell behelyezni, és a helyeződést ennek megfelelően kell az igazolásokon feljegyezni.


2. A mikrochip behelyezésének általános szabályai
2.1 Állatokba mikrochip beültetése steril, parenteralis implantátum formájában invazív jellegű beavatkozás, megfelel tájanatómiai és egyéb szakmai ismereteket feltételez, ezért a vonatkozó hatályos jogszabály szerint csak állatorvos végezheti, a szakmai irányelvek szabályzatának megfelelően.
2.2 Az állatorvos a mikrochip behelyezését – a parenteralis implantátum-behelyezés szakmai szabályainak megfelelően – az állatorvosi rendelőben, illetve az állattartó
kérésére annak lakásán vagy telephelyén végezheti el, oly módon, hogy az állatnak a legkisebb fájdalmat okozza.
2.3 A beültetés helye kedvtelésből tartott ebek, macskák és vadászgörények (a továbbiakban: húsevők) esetében a nyak bal oldalának középső tájéka. Egyéb állatfajokba történő mikrochip-behelyezésnél figyelembe kell venni az Európai Állatorvosok Szövetségének (FVE)2 vonatkozó ajánlását.
2.4 Ha az állatba korábban behelyezett transzponder nem olvasható le, új mikrochip behelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy a korábbi mikrochip valóban nem található, nem működik, nem leolvasható.
2.5 A 2.4. pontban leírt esetekben a kapcsolódó adminisztráció és a Petvetdata rendszerben történő regisztráció során nagyfokú gondossággal kell eljárni, ott megfelelő információkat kell megadni mind a régi, mind az új mikrochip számhoz tartozó regisztrációban. Ehhez az állat adatainál lévő „Megjegyzés” rovatot kell használni mindkét mikrochip szám regisztrációjánál.
1 147/2004. (X.1.) FVM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól
2 www.fve.org


3. A mikrochip behelyezésének lépései, valamint a hozzá kapcsolódó adminisztrációs és regisztrációs feladatok
3.1 A behelyezendő mikrochip azonosító számának ellenőrzése leolvasó készülékkel.
3.2 Az állat azonosítása (faj, fajta, ivar, szín, életkor).
3.3 Általános klinikai vizsgálat.
3.4 Annak ellenőrzése, hogy az állatot korábban nem jelölték-e már meg ISO11784 szerinti mikrochippel. Az ISO11784 szabvány szerinti mikrochippel már megjelölt állatba újabb mikrochip nem helyezhető be.
3.5 A mikrochip szakszerű bejuttatása bőr alá.
3.6 A beültetett mikrochip működésének ismételt ellenőrzése a leolvasó készülékkel.
3.7 A beültetett mikrocsiphez tartozó címke beragasztása vagy a mikrochip számának bevezetése az állat útlevelébe és/vagy oltási (egészségügyi) könyvébe és a mikrochipbehelyezés dátumának igazolása.
3.8 A mikrochip beültetésének és a beültetés dátumának igazolása az oltási könyvben aláírással és kamarai bélyegzővel. További címke ragasztható az állatorvos munkanaplójába és/vagy az állat adatlapjára.
3.9 Az állattulajdonos felvilágosítása a mikrochip regisztrációjának általános szerepéről és fontosságáról, valamint a MÁOK Petvetdata rendszerébe történő regisztráció lehetőségének felajánlása, szorgalmazása (3.9 és 3.10. pontok SORREND CSERE)
3.10 A vizsgálat, a vonatkozó jogszabály3 által kötelezően előírt feladatok, és egyéb beavatkozások (pl. kiszállási, adatbázisban történő regisztrációs, érzéstelenítés, bódítás, stb.) díjainak és költségeinek kifizettetése a tulajdonossal.
3.11 A MÁOK Útlevél szabályzat 1.sz. mellékletét képező regisztrációs adatlap 1. oldalának kitöltése, annak aláírattatása az állattulajdonossal. A tulajdonosi adatok megadásánál fontos, hogy megfelelő elérhetőség (telefonszám) legyen megadva. A Petvetdata adatlapot archiválni kell és 5 évig meg kell őrizni. A gyártói (forgalmazói) adatlapot (ha van ilyen) igény esetén a gyártó (forgalmazó) által kijelölt adatközpontba lehet/kell továbbítani.
3.12 Amennyiben az állattulajdonos a Petvetdata rendszerbe történ regisztrációt kérte, az adatrögzítéshez írásban hozzájárult, azt megrendelte és kifizette, akkor az adatokat minél előbb, de legkésőbb a mikrochip-behelyezést követő 10. napig be kell juttatni a kamarai nyilvántartási rendszerbe.


4. Központi regisztráció és a regisztráció általános eljárási szabályai
4.1 Amennyiben az állattulajdonos a 3.12. pont szerint azt kérte, megrendelte és kifizette, az állatorvos köteles internetes úton elvégezni a regisztrációt a Kamara Petvetdata adatbázisában.
4.2 A kamara a központi adatbázist folyamatosan üzemelteti, a beérkezett adatokat szúrópróbaszerűen ellenőrzi, az arra jogosult hatóságok részére az egyes konkrét adatok ellenőrzését biztosítja.
4.3 A kamara biztosítja, hogy az adatbázisban bármely internetes érdeklődő, így a tulajdonos is, nyilvánosan hozzáférjen ahhoz a szűkített körű információhoz, melyből ki kell derülnie, hogy a mikrochip/útlevél száma alapján keresett állat szerepel-e a nyilvántartásban.
3 1998. évi XXVIII törvény az állatok védelméről 42/A. § (2)
4.4 A kamara a 2007. február 1.-ét követően regisztrált mikrochipek után a beérkezett adatok alapján negyedévente a mikrochip-regisztráció központi díjáról a központi regisztráció költségeinek fedezésére számlát állít ki az állatorvos felé.
4.4.1. A mikrochip regisztráció teljesítési dátuma a negyedévet követő hónap 5. napja, amennyiben az addigi halmozott mikrochip behelyezés darabszáma elérte az 5 darabot. 5 darab alatt az éves halmozott teljesítési dátuma a tárgyév december 5. napja. A mikrochip regisztrációs díjak ennek megfelelően, a teljesítési dátumot követően kerülnek kiszámlázásra.
4.5 A kamara speciális célok esetén, például a mikrochipes megjelölés és az adatregisztráció elterjesztését támogató szervezetekkel történő külön megállapodás esetén, a kamarának megfizetend regisztrációs díjakat illeten az általános szabályoktól eltérő összegeket határozhat meg. Ezekben az esetekben a kamara a szerződő szervezeteknél a mikrochipes megjelölést valamint a kedvezményes regisztrációt elvégző állatorvos(ok) részére külön belépési azonosítót ad ki a Petvetdata rendszerbe történő belépéshez. A kedvezményes regisztrációs díjak kizárólag a külön kóddal történő bejelentkezés során regisztrált mikrochipekre érvényesek.
4.6 Minden olyan állatorvos, aki a Petvetdata-ba belépési jogosultsággal rendelkezik, minden korábbi adatot módosíthat, illetve olyan állat regisztrációját is elvégezheti, amelyet korábban nem ő maga jelölt meg. Ehhez az adatbevitelkor a kitöltési adatlapon feliratok, magyarázó szövegek is segítenek. Minden olyan adat esetében (pl. ki, és mikor végezte a chipezést), amelynél nem ismert a pontos/valós adat, közelítő információt/dátumot kell beírni, és a „megjegyzés” rovatban kell értelemszerű magyarázatot közölni.
4.7 Az az állatorvos, aki először szerez tudomást arról, hogy a kamarai adatbázisban szereplő állat elveszett, vagy ellopták, az a tulajdonos kérésére köteles ezt a nyilvántartásban az állat adatainál lévő megjegyzés rovatba beírni. Ez a bejegyzés díjmentes.
4.8 Olyan regisztrált állat esetében, ahol az állat adatai megjegyzés rovatában az a bejegyzés szerepel, hogy „elveszett”, vagy „ellopták”, a tulajdonos adatainak módosítását meg kell tagadni mindaddig, amíg a tulajdonjogot az adatmódosítást kérő nem igazolja hitelt érdemlően (pl. szerződés, törzskönyv, stb. bemutatásával). Kétséges tulajdonjog tisztázásához az állatorvos tájékozódjon az állattulajdonosi adatoknál megadott telefonszámon, esetleg címen.
4.9 A kamarai adatbázisba történő regisztrációért a MÁOK csak az első regisztráció alkalmával (után) számít fel regisztrációs díjat annak az állatorvosnak, aki a regisztrációt elvégzi. A rendszerben már benne lévő adatok módosításáért (függetlenül attól, hogy az alapregisztráció hogyan történt) az állatorvosnak az 5.11. pontban foglaltak kivételével, a MÁOK felé a későbbiekben nem kell fizetnie semmilyen adatmódosítási díjat. Ettől függetlenül azonban, az állatorvos az adatmódosítást kérő új tulajdonostól - saját döntése alapján - jogosan kérheti az ezzel kapcsolatosan felmerült közvetlen állatorvosi költségek megtérítését, de dönthet úgy is, hogy lemond erről a bevételről.
4.10 A MEOE-val kötött megállapodás alapján a tenyésztőknél a MEOE közreműködésével mikrochippel megjelölt állatokat nem a kamara, hanem a MEOE regisztrálja a saját rendszerében, ahonnan azok havonta, központilag kerülnek át a kamarai adatbázisba. Az alomban történő mikrochip behelyezéskor ezért az állatorvosnak nem kell regisztrációs díjat felszámítania.
4.11 A MEOE közreműködésével az 5.10. pont szerint regisztrált törzskönyvezett eb új tulajdonoshoz kerülésekor az új tulajdonosi regisztráció díjköteles, és ezért a kamara az 5.4. pont szerinti kamarai regisztrációs díjat számlázza az állatorvos felé.
4.12 Amennyiben az állattulajdonos olyan mikrochip/állat utólagos regisztrálását kéri a kamarai rendszerbe, amelyről feltételezhető, hogy esetleg már szerepel a Petvetdata rendszerben, célszerű az adatbevitelt megelőzően a keresési funkcióval ezt ellenőrizni.


5. Tiltó rendelkezések
5.1 Húsevők részére szervezett, tömeges mikrochip-behelyezés (pl. ún. összevezetéssel) tilos. Nem minősül tömeges behelyezésnek, ha az állatorvos a tenyésztő kérésére, annak lakásán (telephelyén) egyszerre több húsevőn (alom) vagy tenyészállaton egy időben végzi el a mikrochipek behelyezését.
5.2 Az állatba korábban beültetett mikrochip eltávolítása az állat azonosíthatóságának megszüntetése céljából tilos.
5.3 Korábban már felhasznált mikrochip ismételt felhasználása tilos.
5.4 Nem magyarországi engedéllyel rendelkező állatgyógyszer-forgalmazótól származó, bizonytalan eredetű és bizonytalan sterilitású, valamint lejárt sterilitású mikrochip beültetése tilos.
5.5 Az internetes adatbevitel során, mikrochippel meg nem jelölt állat esetében tilos nem létező tetoválási szám feltüntetése (a tetoválási szám rovatba más adat beírása) a regisztráció elvégezhetősége érdekében.
5.6 Ha egy adat (dátum) nem ismert pontosan, akkor közelítő pontosságú adatot (dátumot) kell rögzíteni, és a megjegyzés rovatba be kell írni az erre vonatkozó magyarázatot, információt.


6. Eljárási szabályok
6.1 Az állatok mikrochipes megjelölésével összefüggő bármely visszaélést az észlelő állatorvos legkésőbb az észlelést követő munkanapon, rövid úton, írásban (fax, e-mail) köteles jelezni a kamara adatnyilvántartó egységének.
6.2 A kamara az ellenőrzés során észlelt adatbeküldési hibák kijavítására felhívja az érintett állatorvos figyelmét, aki a feltárt hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul kijavítani.
6.3 A húsevők mikrochipes megjelölésére vonatkozó kamarai eljárási szabályok megszegése esetén a kötelezettségét megszegő állatorvos ellen etikai eljárást kell kezdeményezni.


7. A mikrochipszám azonnali ellenőrzése az adatbázisban.
7.1 2008. január 1-től valamennyi útlevél-kiállítással és mikrochip behelyezéssel foglalkozó állatorvosnak a rendelőjében vagy annak hiányában a székhelyén on line adatbevitele alkalmas internetes kapcsolattal kell rendelkeznie.
7.2 Fenti határnaptól az ellenőrzött állat mikrochipszáma alapján az adatokat az adatbázissal össze kell vetni (lehetőség szerint azonnal), ezáltal az elveszett, keresett, eltulajdonított állatok eredeti gazdájához való visszajuttatása segíthető.
7.3 Fenti határnaptól útlevéllel már rendelkező állatnak újabb útlevél a korábbi elvesztésének, megsemmisülésének tulajdonos általi igazolása és a korábbi útlevél adatbázisban történt inaktiválása nélkül nem adható ki.


MÁOK

 

A szábályok az új állatvédelmi törvény újabb szabályozásai miatt rövidesen módosulnak. BB