Az Állatotthon Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ EQUUS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

EQUUS TATAI ÁLLATOTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

I. fejezet

Az Állatotthon jogállása és rendeltetése

 

 

1.            Az Equus Tatai Állatotthon (a továbbiakban Állatotthon) az Equus Állategészségügyi, Állattenyésztési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. határozatában (a továbbiakban: Equus Kft. és Alapító Okirat) meghatározott állategészségügyi feladatait és szolgáltatásait -az alapító okiratban megállapított illetékességgel- látja el. Az Állatotthont az Equus Kft. az Equus Tatai Állatmenhely Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) segítségével végzi.

 

2.            Az Állatotthon működése során – az Alapító Okirat rendelkezésein felül – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet -az Állatotthon tevékenységét érintő -rendelkezéseit irányadónak kell tekinteni.

 

3.            Az Állatotthon címe: 2890 Tata, Állatkórház Csapó u. 8.

 

4.            Levelezési címe: 2890 Tata, Pf. 8.

e-mail: info@equus.hu

 

5.            Az Állatotthon irányítója az Equus Kft.

 

6.            Az Állatotthonba került állatok állategészségügyi és gondozási ellátását az Equus Kft. állatorvosai és állategészségügyi asszisztensei látják el.

 

 

II. fejezet

Az Állatotthon vezetését, ellátását végzők feladatai

 

 

1. Az Állatotthon vezető feladatai

 

1.1.          Felelős az Állatotthon működéséért,

1.2.          Irányítja az állatok elhelyezését, ellátását, a gyepmesterek és az állategészségügyi asszisztensek napi tevékenységének ellátását,

1.3.          Irányítja az Állatotthont ellátó állatorvosok tevékenységének végzését,

1.4.          Kapcsolatot tart az állategészségügyi hatóság és az Állatotthon tevékenységében érintett állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel,

1.5.          Az Állatotthon technológiai utasításának, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatának, a gyógyszer, oltóanyag, fertőtlenítőszer tárolása, felhasználása és elszámolása rendszabályainak, a védőruházat és felszerelés alkalmazási szabályainak kidolgozása és alkalmazása,

1.6.          Folyamatosan ellenőrzi a gyepmesterek és az állategészségügyi asszisztensek munkáját,

1.7.          Ellenőrzi az állatok elhelyezését, ellátását, a gyepmesterek és az állategészségügyi asszisztensek napi tevékenységének ellátását,

1.8.          Ellenőrzi az előírt nyilvántartások szakszerű, folyamatos és naprakész vezetését,

1.9.          Megköveteli és ellenőrzi a védőfelszerelések használatát.

 

 

3. Az állatorvosok feladatai

 

3.1.            Megszervezi és ellenőrzi az Állatotthonban az állatok elhelyezésének felügyeletét, állategészségügyi, állathigiéniai, állatvédelmi szempontból,

3.2.            Gondoskodik az Állatotthon szükséges fertőtlenítésről,

3.3.            Az állatok egészségügyi állapotának rendszeres vizsgálata, a sérült, beteg állatok gyógykezelése,

3.4.            A fertőző és parazitás betegségek elleni védekezés szervezése, az Állatotthon járványügyi izolációjának biztosítása,

3.5.            Az Állatotthonba került állatokat megvizsgálja, és szükség szerint megelőző és gyógyító kezelésben részesíti,

3.6.            Ellenőrzi az állatoknak az Állatotthonban történő elhelyezését és gondozását, ellátja az ezzel kapcsolatos szaktanácsadást,

3.7.            Meghatározza a -meglévő, illetőleg a beszerezhető alapanyagokra tekintettel- az állatok táplálékának összetételét és mennyiségét, minőségét, ellátja az állatok takarmányozásának felügyeletét,

3.8.            Gondoskodik az ismeretlen előéletű, valamint a beteg, vagy a betegségre gyanús állatok elkülönített elhelyezéséről és megfigyeléséről,

3.9.            Nyilvántartást vezet az Állatotthonban lévő állatok egészségügyi állapotáról, az állatokon történt beavatkozásokról és a felhasznált anyagokról,

3.10.        Dönt az esetleges és elkerülhetetlen euthanáziáról, gondoskodik annak állatvédelmi szempontból aggálymentes végrehajtásáról, a hatályos jogi szabályozás figyelembe vételével, 

3.11.        Az Állatotthonban megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok tetemeit vizsgálat céljából kísérőirattal együtt az Állategészségügyi Intézetbe küldi,

3.12.        Az állatok kiadásra való alkalmasságának megítélése, a kiadásra való felkészítés,

3.13.        Folyamatosan ellenőrzi az Állatotthon dolgozóinak munkáját, javaslatot tesz az Állatotthon a vezetőjének a hiányosságok megszüntetésére,

3.14.        Elkészíti, illetőleg elkészítteti az előírt jelentéseket, közreműködik a beszámolók elkészítésében,

3.15.        Az Állatotthon tevékenységének dokumentációjának felügyelete, a szabályok betartatása, az előírt nyilvántartások szakszerű, folyamatos és naprakész vezetésének ellenőrzése,

3.16.        Gondoskodik a gyógyszer-, kábítószer, pszichotrop anyag, oltóanyag, fertőtlenítőszer szakszerű tárolásáról, fenntartásáról, illetve a felhasználás felügyeletéről, dokumentálásáról,

3.17.        A gyepmesterek és az állategészségügyi asszisztensek rendszeres állatvédelmi és balesetvédelmi képzése, oktatása,

3.18.        Együttműködik az ellenőrző állategészségügyi hatósággal, a kötelező adatszolgáltatásban. Együttműködik egyéb szervekkel (Tatai Városgazda Nonprofit Kft., Tatai Kistérségi Önkormányzatok, ÁNTSZ, Rendőrség, polgárőrség, mezőőrség, természetvédelmi őrség),

3.19.        Nyilvántartást vezet az e célra rendszeresített naplóban a vizsgálatok, kiszállások időpontjáról.

 

 

4. A gyepmester és az állategészségügyi asszisztens feladatai

 

4.1.            Gondoskodik az Állatotthonban lévő állatok szakszerű, az előírásoknak megfelelő elhelyezéséről, gondozásáról, ápolásáról, élelmezéséről (etetés, friss vízzel való ellátás), egészségük megóvásáról, a ketrecek, ólak, kifutók napi tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,

4.2.            A Tatai Kistérség településein gondoskodik a kóbor ebek befogásáról lakossági bejelentések, közterület-felügyelői jelzések, valamint a Kistérség Önkormányzatai által jóváhagyott járatterv alapján,

·              a kóbor ebek összegyűjtését településenként hetente egyszer, meghatározott napokon végzi, a szerződés mellékleteként meghatározott időpontokban és díjtételekkel.

·              az eseti lakossági, Tatai Kistérségi Önkormányzati bejelentések alapján történő befogásokat a bejelentést követő 24 órán belül megkísérli, és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kéri, ezen működésre az eseti, egyedi díjtétek vonatkoznak.

·              sikertelen befogás esetén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt tartja és amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, bejelenti az ebtartási jogszabályok megszegőit a helyi Önkormányzatnak.

·              közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén előforduló agresszív kóbor ebek befogását -előzetes  kérés után- estei díj alapján megkísérli és a kísérletet mindaddig folytatja, amíg az eredményre nem vezet,

·              az Önkormányzatok területén elhelyezkedő, de nem Önkormányzati tulajdonú területeken a kóbor ebek befogását akkor kísérli meg, ha az adott terület tulajdonosa (használója) azt írásban -sürgős esetben faxon, vagy telefonon-  kéri és egyben kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek biztosítására,

·              magánterületre csak a tulajdonos engedélyével, vagy hatósági határozattal léphet,

4.3.            lehetőség szerint megkísérli a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését, majd jelentkezése esetén részére -a tartási, illetve a szállítási költségek megtérítése, valamint kötelező oltás igazolása ellenében- az ebet kiadja. Amennyiben gazdájának nyilatkozata szerint az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban, úgy gondoskodik -a tulajdonos költségére- az eb veszettség elleni beoltásáról, valamint féregtelenítő kezelésben való részesítéséről,

4.4.            a kóbor ebek befogását az állatok kíméletével hajtja végre,

4.5.            végzi az állatok szükségessé váló -az állatvédelem követelményeinek megfelelő- szállítását,

4.6.            elhelyezi az állatokat állatfajonként elkülönítetten, számozott ketrecekben, kennelekben, gondoskodik az állatok azonosíthatóságáról,

4.7.            gondoskodik a megfigyelés alatt álló állatok külön ketrecben való tartásáról,

4.8.            ismeretlen előéletű kutyát és macskát legalább 14 napig elkülönítetten tartja, az állategészségügyi előírások alapján, elhelyezésüket, ellátásukat és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja,

4.9.            a hatóságok által jogerősen elkobzott ebek elszállítása, illetve átvétele,

4.10.        az állategészségügyi hatóság rendelkezésére, gondoskodik az embert mart, veszettség szempontjából aggályos eb és macska 14 napos megfigyeléséről, valamint az embert mart, veszettségre, veszettség fertőzöttségre gyanús eb és macska 90 napos hatósági megfigyeléséről az állategészségügyi előírások betartásával. A 90 napos megfigyelés költsége az eb tulajdonosát –ha az megállapítható- terheli,

4.11.        a Tatai Kistérség területén elhullott eb és macska tetem (állati hulladék) elszállítását a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végzi el. Az állati hullák ártalmatlanná tételét a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló, a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi el,

4.12.        az Állatotthonba bekerült állatokat az állatorvossal megvizsgáltatja, közreműködik a szükség szerinti külső és belső parazitáktól mentesítésben, valamint védőoltás beadásában,

4.13.        gondoskodik az állatok oltásra vagy gyógykezelésre történő előkészítéséről,

4.14.        gondoskodik az állatorvos szakmai utasítása alapján a fertőtlenítések elvégzéséről,

4.15.        ebzárlat idején az illetékes állatorvos által megállapított időközökben a zárlat alatt álló területet bejárja, a gazdátlanul kóborló ebeket befogja,

4.16.        az Állatotthon nyitva tartási ideje:

Hétfő-Péntek: 800–2000
Szombat-Vasárnap:   800 – 1400
 

Ezen időszak alatt köteles a látogatókat fogadni, részükre a szükséges tájékoztatást megadni,

4.17.        felvilágosítást, tájékoztatást ad az Állatotthonban elhelyezett állatokról, azok elszállításáról az új gazdájuk részére,

4.18.        részt vesz az állatok gazdához való közvetítésében,

4.19.        végzi az állatok a régi vagy új gazdához való eljuttatását, kezeli és könyveli az örökbefogadás során befolyt pénzösszegeket, illetve azt leadja a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően az Állatotthon vezetőjének székhelyén,

4.20.        az állatok kiadása előtt az állatorvossal együtt megállapítja, hogy megvannak-e a kiadás feltételei,

4.21.        ismeretlen előéletű állatot csak 14 napos megfigyelés kedvező eredményének megállapítása, valamint a szükséges védőoltások elvégzése után, az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után szerződéssel ad ki,

4.22.        az állat kiadására vonatkozó szerződést (kérelmet és az elszállítás engedélyezését) az  erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával bonyolítja le,

4.23.        az örökbeadott állatokat csak veszettség elleni védőoltás beadása és a külső és belső féregtelenítő kezelés megtörténte után adhatja át az új tulajdonosnak,

4.24.        a Tatai Kistérség közigazgatási területén a tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebet, macskát -térítés ellenében- illetve lemondó nyilatkozat ellenében átveszi. A tulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy az állat nem mart embert és rendelkezik 365 napon belül beadott veszettség elleni védőoltással.

4.25.        beszerzi az állatok etetéséhez szükséges táplálékot, gondoskodik az állateledel szakszerű tárolásáról, takarékos felhasználásáról takarmánynapló vezetésével,

4.26.        gondoskodik munkaidőben az Állatotthon biztonságos őrzéséről,

4.27.        rendkívüli esemény bekövetkezése esetén értesíti az Állatotthon vezetőjét és haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt feladatokat (pl.: tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése),

4.28.        a technikai eszközökért (gépjármű, mobiltelefon, stb.) és azok állagának megőrzéséért teljes anyagi felelősséggel tartozik,

4.29.        ellátja a munka, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, az ISO 14001 szabványnak megfelelően

4.30.        gondoskodik a karbantartási anyagok beszerzéséről az Állatotthon vezető engedélyével,

4.31.        gondoskodik a veszélyes hulladékok tárolásáról, azok megsemmisítéséig,

4.32.        fenntartja az Állatotthon környezete rendjét, tisztaságát,

4.33.        figyelemmel kíséri és jelzi az Állatotthonban lévő eszközök, berendezései tárgyak meghibásodását, gondoskodik az Állatotthonban elhelyezett állatok biztonságáról, az anyagi javak megőrzéséről, takarékos és szakszerű használatáról, valamint karbantartásáról (ketrecjavítás, zárjavítás, kennel téliesítés, festés, javítás, karbantartása, stb.),

4.34.        ellátja az Állatotthon működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, naprakészen vezeti az előírt nyomtatványokat, nyilvántartásokat,

4.35.        az Állatotthonban elhelyezett minden állatról (eb, macska) -az Állatotthonba kerülés sorrendjében- sorszámmal ellátott nyilvántartást vezet, melyet azonnal, napra készen állít ki és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket folyamatosan feltünteti,

4.36.        nyilvántartja az anyagkészletet és azok felhasználását,

4.37.        az általa alkalmazott vegyszerekről, gyógyszerekről áttekinthető, naprakész készletnyilvántartást vezet, különös tekintettel a pszichotróp anyagok tekintetében,

4.38.        gondoskodik a keletkező iratok elveszés, sérülés, keveredés megelőzését biztosító módon való tárolásáról,

4.39.        adatokat szolgáltat a jelentések, beszámolók elkészítéséhez,

4.40.        a részére kiosztott ügyek, bejelentések teljes körű kivizsgálása, a rászignált ügyiratokat önállóan dolgozza fel, a levelezést előkészíti az Állatotthon vezetőjének aláírásra. Köteles gondoskodni az ügy végig viteléről, az esetleges visszaellenőrzésekről,

4.41.        a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által rendelkezésre bocsátott, az e célra rendszeresített, „lakossági bejelentési” naplóban köteles naponta írásban rögzíteni a bejelentésre tett, általa végrehajtott intézkedéseket,

4.42.        köteles felettese utasításait végrehajtani,

Köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy jogszabályba ütközne.

 

 

III. fejezet

Az állatok fogadásának, elhelyezésének és kiadásának rendje

 

 

1.            az Állatotthonba bekerült állatokat 24 órán belül az állatorvossal meg kell vizsgáltatni, a külső és belső parazitáktól mentesíteni, valamint veszettség elleni védőoltásban részesíteni,

 

2.            az állatokat állatfajonként elkülönítetten kell elhelyezni, számozott ketrecekben, kennelekben, a maximálisan elhelyezhető kutyák száma: 25 db, macska 6 db. ,

 

3.            veszélyesnek minősített ebet csak egyedi, zárt kennelben lehet elhelyezni és a 3/2001. (II. 23.) Köm-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletében foglaltaknak megfelelően kell kezelni, ellátni, gondozni,

 

4.            a megfigyelés alatt álló állatok csak külön ketrecben tarthatók,

 

5.            a szabadban, udvaron, az Állatotthon környékén a befogott állatokat még kötve sem lehet  tartani,

 

6.            ismeretlen előéletű kutyát és macskát legalább 14 napig elkülönítetten kell tartani az állategészségügyi előírások alapján,

 

7.            ismeretlen előéletű állat csak 14 napos megfigyelés kedvező eredményének megállapítása, valamint a szükséges védőoltások elvégzése, valamint az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után adható ki,

 

8.            az állatok kiadása előtt az állategészségügyi asszisztens és az állatorvos köteles megállapítani, hogy megvannak-e a kiadás feltételei,

 

9.            az állat kiadásával kapcsolatos szerződésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

9.1.            az átvevő neve, címe,

9.2.            az állat egészségügyi állapota,

9.3.            az állat fajtája, faja, neme, színe, kora,

9.4.            védőoltás(ok) megnevezése, időpontja, az oltási bizonyítvány(ok) nyilvántartási száma,

9.5.            azonosító elektronikus transzponder (bőr alá ültetett mikrochip) sorszáma,

9.6.            az átvevő kötelezettség vállalása arra vonatkozóan, hogy: az állat tartásáról, élelmezéséről, elhelyezéséről megfelelően (biológiai szükségleteknek megfelelően) és a hatályos állatvédelmi és állatjóléti jogszabályok betartásával gondoskodik,

9.7.            az állat kiadására vonatkozó szerződést és az elszállítás engedélyezését  az Állatotthonnél erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával kell lebonyolítani.

 

 

IV. fejezet

Az Állatotthonban elhelyezett állatok nyilvántartása

 

 

1.                  az Állatotthonban elhelyezett minden állatról (eb, macska) – az Állatotthonba kerülés sorrendjében – sorszámmal ellátott nyilvántartást kell azonnal, napra készen kiállítani és azon az állatokkal kapcsolatos jelentős adatokat és eseményeket folyamatosan fel kell tüntetni,

 

2.                  a rendszeresített nyilvántartási kartonon az alábbi adatokat (bejegyzéseket) kell felvezetni:

2.1.            a ketrec, kennel számát,

2.2.            az állat faját, fajtáját,

2.3.            az állat nemét,

2.4.            az állat színét, megkülönböztető jegyeit,

2.5.            az állat körülbelüli életkorát,

2.6.            bekerülési idejét (év, hó, nap),

2.7.            kitől került be az állat,

2.8.            honnan került be az állat,

2.9.            tulajdonos neve, címe (aki kérte az elszállítást),

2.10.        a megtalálás helye, körülményei,

2.11.        azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) rendelkező állat esetén, annak sorszáma,

2.12.        megfigyelés kezdete,

2.13.        a megfigyelés utolsó időpontja,

2.14.        diagnózis, gyógykezelés,

2.15.        felhasznált gyógyszer, oltóanyag,

2.16.        oltás(ok) dátuma,

2.17.        az állat egyedi nyilvántartási száma,

2.18.        az állat kiadásának ideje, kiadást végző megnevezése, aláírása,

2.19.        átvevő neve, címe,

2.20.        az átvevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hol fogja tartani az állatot, és betartja az érvényben lévő állatvédelmi rendelkezéseket,

2.21.        az engedély ügyiratszáma,

2.22.        az állat elhullásának ideje, oka,

2.23.        egyéb megjegyzések.

 

 

V. fejezet

Az Állatotthon működési szabályai

 

 

1. Állategészségügyi feladatok

 

1.1.      a Tatai Kistérségi Közcélú Társulás közigazgatási területén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, gondozásával, értékesítésével, végső esetben ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása,

1.2.      a Tatai Kistérségi Közcélú Társulás közigazgatási területén a kóbor ebek befogását a befogásra kiképzett gyepmester végzi a Tatai Kistérségi Közcélú Társulás által jóváhagyott járatterv alapján, valamint lakossági bejelentések, és az egyedi önkormányzati jelzések alapján,

1.3.      a lakossági bejelentések alapján történő befogásokat a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, és ahhoz a bejelentőt együttműködésre kell felkérni, ezen kiszállásokra az eseti díjtarifák vonatkoznak,

1.4.      sikertelen befogás esetén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt kell tartani és amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, intézkedni kell arról, hogy az ebtartási jogszabályok megszegőivel szemben értesíteni kell az adott Önkormányzatot,

1.5.      közintézmények (iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén előforduló agresszív kóbor ebek befogását haladéktalanul meg kell kísérelni és a kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg az eredményre nem vezet, erre szintén az eseti díjtarifák vonatkoznak, 

1.6.      az Önkormányzatok területén elhelyezkedő, de nem Önkormányzati tulajdonú területeken a kóbor ebek befogását akkor kell megkísérelni, ha az adott terület tulajdonosa (használója) azt írásban -sürgős esetben faxon, vagy telefonon- kéri és egyben kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek biztosítására,

1.7.      a kóbor ebek befogását az állatok kíméletével kell végrehajtani,

1.8.      a befogott ebeket 14 napig kell az Állatotthonban tartani, elhelyezésüket, ellátásukat és őrzésüket a jogszabályban meghatározott feltételekkel kell biztosítani,

1.9.      a lehetőségek szerint meg kell kísérelni a befogott ebek gazdáinak felkutatását és értesítését, majd jelentkezése esetén részére -a tartási költségek megtérítése, valamint kötelező oltás igazolása ellenében- az ebet ki kell adni. Amennyiben gazdájának nyilatkozata szerint az állat 365 napon belül nem részesült védőoltásban, az ebet veszettség ellen be kell oltani, és féregtelenítő kezelésben kell részesíteni,

1.10.    a befogott ebekről nyilvántartást kell vezetni,

1.11.    a ki nem váltott ebekkel az Állatotthon a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szabadon rendelkezik. Ennek során a külön meghatározott időn túl az állatokat örökbe adhatja. Az örökbeadásnál az állategészségügyi előírásokat (védőoltás, féregtelenítés) érvényesíteni kell,

1.12.    eb tulajdonjogát átruházni csak az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet,

1.13.    az állategészségügyi hatóság rendelkezésére az embert mart, veszettség szempontjából aggályos eb és macska 14 napos, valamint az embert mart, veszettségre vagy veszettség fertőzöttségre gyanús eb és macska 90 napos hatósági megfigyelése,

1.14.    az Állatotthonban megfigyelés alatt bármely okból elhullott, illetve megfigyelés közben veszettségre utaló tüneteket mutató és ezért elaltatott állatok hulláit vizsgálat céljából kísérőirattal együtt az Állategészségügyi Intézetbe kell küldeni,

1.15.    amennyiben az elhullott állat tetemének tulajdonosa ismerté válik (pl.: elektronikus transzponderrel megjelölt eb), a tulajdonos a felmerült költségeket köteles megtéríteni,

1.16.    A hatóság által jogerősen elkobzott állatok (kutya, macska) elszállítása, illetve átvétele,

1.17.    Az elkobzott eb volt tulajdonosának nem adható vissza,

1.18.    Ebzárlat idején -az állatorvos által megállapított időközökben- a zárlat alatt álló terület bejárása, és a tilalom ellenére szabadon talált ebek befogása,

1.19.    az Állatotthonba került állatok elaltatására akkor kerülhet sor -60 napon belül- ha az állat gyógyíthatatlan beteg, és a további életben tartás az állat számára tartós szenvedést okozna,

1.20.    abban az esetben, ha az Állatotthonban lévő állatok száma eléri a maximális létszámot, és 60 napnál régebben az Állatotthonban tartózkodó állat, mely nem talált gazdára, vad, kezelhetetlen, gyógyíthatatlan beteg és iránta tulajdonba vételi igény nincs, az állatorvos döntése alapján elaltatásra kerülhet,

1.21.    az elaltatásokat kizárólag az állatorvos végezheti, gondoskodni kell arról, hogy az állat életének kioltása szakszerű gyorsasággal és a legkisebb szenvedéssel járjon, az állatorvos döntésének okait, idejét az állat nyilvántartó lapján rögzíteni kell.

 

 

2. Állategészségügyi szolgáltatások

 

2.1.     a Kistérség Önkormányzatainak közigazgatási területén a tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebnek, macskának -térítés ellenében történő- átvétele az Állatotthonban,

2.2.      a Kistérség Önkormányzatainak közigazgatási területén a tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebnek, macskának a tulajdonos ingatlanáról -térítés ellenében-  történő elszállítása,

2.3.            az Állatotthonba a tulajdonos által leadott, illetve a tulajdonos ingatlanáról elszállított ebek, macskák esetén a tulajdonosnak írásban kell nyilatkoznia arra vonatkozóan, hogy az állat tulajdonjogáról az átvételkor lemond, azzal kapcsolatosan semmiféle követelése nem lesz, az állat embert nem mart és rendelkezik veszettség elleni oltással.

2.4.            az átvett állatok az Állatotthon tulajdonába kerülnek, melyekkel szabadon rendelkezik,

2.5.            a leadott állatokról nyilvántartást kell vezetni,

2.6.            a befogott, vagy leadott gazdátlan állat (kutya, macska) -térítés ellenében- új gazdához juttatás,

2.7.            az örökbe adott állatok csak veszettség elleni védőoltás beadása, a féregtelenítő kezelés megtörténte, valamint az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után hagyhatják el az Állatotthont,

2.8.      az Állatotthon állategészségügyi és ebrendészeti szolgáltatásainak díjtételeit a Tatai Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. által meghatározott szerződéses jogviszony tartalmazza.

 

 

VI. fejezet

Az Állatotthon ügyfélfogadási rendje

 

 

1.      Az Állatotthon ügyfélfogadási ideje:

·              Hétköznap 8.00 – 20.00 óráig

·              Szombat és Vasárnap 8.00 – 14.00 óráig

 

 

2.      Az Állatotthon munkaidőn kívüli készenléti ügyeleti szolgálatát -amely kizárólag a rendőrség által jelzett veszélyes, illetve kóbor ebek befogására terjed ki-  az ügyeletes gyepmester látja el.

 

3.      Az Állatotthon egyes alkalmazottainak munkaköri beosztását az Állatotthon vezető határozza meg.

 

 

VII. fejezet

Óvó, védő előírások

 

 

1.      Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az állatorvos, a gyepmester, ill. az állategészségügyi asszisztens értesíti az Állatotthon vezetőt és haladéktalanul végrehajtja az ilyen esetekre előírt feladatokat (pl.: tűzoltók, mentők, rendőrség értesítése).

 

2.      Rendkívüli eseményt képez minden olyan esemény, amely az Állatotthon zavartalan működését, a munkatársak és az ügyfelek életét és testi épségét, valamint az Állatotthon anyagi javait és eszközeit veszélyezteti. Így különösen

·              a tűz, robbanás és elemi csapás,

·              súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést, vagy halált okozó munkahelyi baleset,

·              az ügyfelet érő sérülést okozó baleset,

·              az Állatotthon alkalmazottját ért támadás vagy annak kísérlete,

·              munkavégzés során okozott vagy elszenvedett közlekedési baleset,

·              kábítószerként nyilvántartott anyagok, gyógyszerek, oltóanyagok nyilvántartott készleteiben keletkezett hiány.

 

 

 

VIII. fejezet

Záró rendelkezés

 

 

Jelen szabályzat 2011. május 12. napján lép hatályba.

 

Az Állatotthon működésének részletes szabályai az Equus Állategészségügyi, Állattenyésztési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ISO 9001 és az ISO 14001 minőségirányítási szabványainak mellékleteit képezi, amelyet azzal együtt, egységes szerkezetben kell alkalmazni.

 

 

 

 

Tata, 2011. május 12.

 

 

 

 

Dr. Baranyi Béla

ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

ADATFELVÉTELI LAP

 

 

A ketrec, kennel száma:………………………………………,

Az állat faja, fajtája:…………………………………………..,

Az állat neme:………………………………………………....,

Az állat színe:…………………………………………………,

- megkülönböztető jegyei:…………………………………….,

Az állat körülbelüli életkora:………………………………….,

Bekerülési idejét (év, hó, nap):………………………………..,

Kitől került be az állat:…………………………………………,

Honnan került be az állat:………………………………………,

Tulajdonos neve, címe (aki kérte az elszállítást):…………………………………………..,

A megtalálás helye:…………………………………………………………………………, körülményei:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

Azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) rendelkező állat esetén, annak sorszáma:……………………………………….…………………………..………….,

A megfigyelés kezdete:…………………………………………………………….…………,

A megfigyelés utolsó időpontja:…………………………………………………….………..,

Diagnózis:…………………………………………………………………………………….,

- gyógykezelés:……………………………………………………………………………….,

- felhasznált gyógyszerek:…………………………………………………………………….,

Oltás(ok) dátuma, oltóanyag, oltási könyv száma:………………………………………...…,

Az állat kiadásának ideje:…………………………………………………………………….,

- kiadást végző megnevezése:………………………………………………………………..,

- aláírása:……………………………………………………………………………………..,

Átvevő neve, címe:…………………………………………………………………………...,

Az átvevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hol fogja tartani az állatot, és betartja az érvényben lévő állatvédelmi rendelkezéseket, Örökbefogadási Szerződés száma:………….,

Az állat elhullásának ideje, oka:……………………………………………………………...,

Egyéb megjegyzések:………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………………………….………..…...,

 

 

 

 

Dátum                                                                                                         Aláírás