Örökbefogadási Szerződés

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy az Alapítványunk által örökbe adott kutyák, macskák felelős, szerető gazdához kerüljenek, akik tisztában vannak az örökbe fogadás és az állattartás felelősségével és életre szóló társat kívánnak maguk és családjuk mellé választani.

Ezért, minden örökbe adott állat gazdájának (aki közvetlenül Alapítványunktól fogad örökbe állatot) az alábbi Örökbefogadási Szerződést szükséges elfogadnia:

Örökbefogadási szerződés   2012/….

Mely létrejött az Equus Tatai Állatmenhely Alapítvány

Cím: 2890 Tata, Állatkórház, Csapó u. 8.

Telefonszám: 34/382-450

e-mail cím: info@equus.hu

web: www.equus.hu

(továbbiakban: Alapítvány, Örökbeadó) és az Örökbefogadó között:

Alulírott:……………………………………………………………………….,

Személyi igazolvány szám:……….……………………..…………………….,

Lakcím: (ahol a kutyát tartani fogja)

Irsz:…………..Település……………………………Utca:………………………...Hsz:…….,

Telefonszám:……………………………………………,

e-mail cím:……………………………………………..(továbbiakban Örökbefogadó),

a mai napon örökbefogadom az alább megjelölt kutyát/macskát az Equus Tatai Állatmenhely Alapítványtól.

Neve:………………………………………………..

Kora, (születési idő):……….…………………

Chip száma:………………………………………..

Fajtája:…………………………………………….

Színe:……………………………………………….

Ivara:……………………………………………….

Ivartalanított: igen nem

Oltási könyv átadva: igen nem

 

Az Örökbefogadó az Alapítványtól örökbe fogadja a fenti állatot az alábbi feltételekkel:

  1. Örökbefogadó a kutyáról/macskáról annak élete végéig felelős gazdaként köteles gondoskodni, biztosítva mind a fizikai, mind a szellemi fejlődéséhez és épségéhez szükséges feltételeket (Btk, az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 2011. évi CLVIII. törvény az 1998. évi XXVIII. tv. módosításáról és végrehajtási rendeletei) Az Örökbefogadó vállalja: „a kutyáról/macskáról élete végéig gondoskodom, őt cserben nem hagyom, soha nem bántalmazom. Tisztában vagyok vele, hogy az állat nem vagyontárgy, nem használati tárgy, hanem érző élőlény, akinek szeretetre, figyelemre és gondoskodásra van szüksége, amit legjobb tudásom szerint megadok neki”.
  2. Az Örökbefogadó eleget tesz minden jogszabályban előírt bejelentési és oltási kötelezettségének a kutyával/macskával kapcsolatban: éves védőoltásait beadatja, állatorvosi ellátásáról gondoskodik, az ezzel kapcsolatos költségeket vállalja. Az állatvédelmi törvény által előírt kötelességeivel és jogaival tisztában van, a törvényt betartja.
  3. Örökbefogadó a kutyát/macskát nem ajándékozhatja tovább. Amennyiben a kutyát/macskát másra szeretné átruházni (akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatás fejében), azt kizárólag az örökbeadóval történő közös megegyezés alapján teheti. Ebben az esetben az új tulajdonossal az örökbeadó új örökbefogadási szerződést köt. Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy az örökbeadó hozzájárulása nélkül nem jogosult a kutya/macska tulajdonjogának megváltoztatására.
  4. Az Örökbefogadó a kutyával/macskával kapcsolatos probléma felmerülése esetén (szökés, baleset, stb.) köteles az Örökbeadót azonnal értesíteni. Amennyiben körülményei megváltoznak és az állatot tartani nem tudja, erről az örökbeadót haladéktalanul tájékoztatni köteles. A kutyát/macskát az utcára ki nem rakja, sintértelepre, menhelyre be nem adja. Az Örökbefogadó a kutyáról/macskáról, új gazdához jutásáig gondoskodni köteles. Az örökbeadó kérésére a kutyát/macskát visszaszolgáltatja. A kutya/macska esetleges elveszése esetén 24 órán belül! értesíti az Örökbeadót  (javasoljuk névvel, telefonszámmal ellátott gravírozott biléta használatát, a kutyánál a mikrochipezését, valamint a chipszám állatorvosnál Petvetdata –ba való regisztráltatását – www.petvetdata.hu). Az Örökbefogadó a tulajdonjogot csak a mikrochipezés után kaphatja meg.
  5. Az Örökbefogadó elérhetőségei megváltozásáról az örökbeadót haladéktalanul értesíteni köteles.
  6. Örökbeadó – előzetes egyeztetést követően – az örökbe adott kutyát/macskát és körülményeit ellenőrizheti, a kutyáról/macskáról, jólétéről tájékoztatást kérhet. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat, illetve az állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban előírtakat az örökbefogadó nem tartja be, az Örökbeadónak jogában áll a kutyát/macskát visszavenni. Ebben az esetben az Örökbefogadó kötelessége az állatot haladéktalanul visszaszolgáltatni. Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy fenti magatartásból kifolyólag keletkezett és az állat visszaszolgáltatásával kapcsolatos orvosi és egyéb tartási költségek az Örökbefogadót terhelik.
  7. A kutya/macska ivartalanítási kötelezettséggel fogadható örökbe, a műtét elvégeztetéséről az Örökbefogadó gondoskodik, a műtét végrehajtásának határideje: _________________. A kutya/macska esetleges párosodását, szaporodását addig is köteles megakadályozni!
  8. A kutya/macska 2 hét próbaidő után kerül véglegesen az Örökbefogadó gondozásába. A próbaidő mind a kutya/macska, mind a gazda érdekét szolgálja.
  9. Speciális: (egészségi, viselkedési, táplálási, tartási speciális megkötések): _____________________________
  10. A szerződéssel együtt az állat oltási könyvét átvettem. Következő esedékes védőoltás időpontja: _______________________

Az Alapítvány költségvetése szerint a kutya/macska kiváltásának, ellenőrzésének, tartásának, stb. költsége ________ forint volt. Örökbefogadó a kutya/macska átvételekor ________ forint, azaz ________________________________ forint pénzbeli támogatást nyújtott, melynek átvételét az Örökbeadó aláírásával elismeri, és amelyről az Alapítvány képviselője az elismervényt kiállította és átadta / postán küldi el Örökbefogadó részére (a megfelelő rész aláhúzandó).

Alulírott Örökbefogadó az Örökbefogadási szerződést elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelező érvénnyel elfogadom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott személyi adataim a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok, hogy az adataimat a fenti célokra nyilvántartsák.

Tata, 201  . …………………………

_______________________________       ______________________________

________Örökbefogadó                                    ____ Örökbeadó képviseletében