Önkéntes Szerződés

 

Amely létrejött egyrészt:

EQUUS TATAI ÁLLATMENHELY ALAPÍTVÁNY 

2890 Tata, Állatkórház Csapó u. 8. 

Számlaszám: 63200119-11053174

mint: Fogadó szervezet,

 

másrészről:

név:

 

anyja neve:

 

lakcím:

 

tartózkodási hely:

 

születési idő, hely:

 

mint: Önkéntes,

között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

 

1.      A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az önkéntes szerződés aláírását követően az Önkéntest határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet.

2.      A Fogadó szervezetnél az Önkéntes a Tatai Állatmenhely Alapítvány telepén az alábbi tevékenységeket végezheti:

Alkalmi önkéntes munkák:

·         Kutyasétáltatás pórázon, kutyák simogatása, lelkük ápolása (csak a gondozók által engedélyezett kutyák számára).
·         Takarítás, rendrakás, mosogatás a menhelyen (nem a kutyák kenneljeiben!).
·         Cicák kenneljeinek tisztántartása.
·         Megfelelő jármű esetén állatok szállítása.
·         Rendezvények támogatása.
·         Irodai jellegű munkák.
·         Építőipari munkák és szakmunkák (elsősorban férfiak jelentkezését várjuk, mivel fizikai munkáról van szó).
·         Ideiglenes befogadás.
A menhelyen nagy segítséget jelentő önkéntes munkák állandó/hozzáértő önkéntesek számára:
·         Kutyák kenneljeinek takarítása.
·         Kutyák ápolása, kozmetikázása, tisztántartása.
·         Kutyák képzése, rehabilitációja.
·         Rendezvények támogatása, a menhely megfelelő képviselete.
·         Állandó számítógépes segítség (adminisztráció, hirdetés a menhely vezetőjének iránymutatása alapján).
·         Beteg állat ideiglenes befogadása.

3.      A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.

4.      A Fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást.

5.      Az Önkéntes a tudomására jutott Fogadó szervezettel kapcsolatos személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után megőriz.

6.      Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szerint végzi.

 

7.      A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szellemében jár el.

8.      Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát, az Állatmenhely működési szabályzatát a benne foglaltakat tudomásul vette. Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és állatvédelmi szabályokat

9.      Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a Fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének megfelelően használni, működtetni. A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződik, számára meghatározott karbantartást elvégzi. Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítés, szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.

10.  Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel.

11.  Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszűntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

12.  Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül:

-         Fogadó szervezetről harmadik személy részére információk kiadása,

-         a Fogadó szerezet profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése,

-         az önkéntes munkavégzés helyen kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a Fogadó szervezet önkénteseihez.

13.  Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Fogadó szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a Ptk. az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény az irányadó.

 

A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá.

 

Tata, ……………..…………………….

 

 

                                                                                     

 

Fogadó szervezet képviselője                                                             Önkéntes

                                                                                  Kiskorú esetében a gondviselő aláírása