Önkéntes Szerződés

 

Amely létrejött egyrészt:

EQUUS TATAI ÁLLATMENHELY ALAPÍTVÁNY 

2890 Tata, Állatkórház Csapó u. 8. 

Számlaszám: 63200119-11053174

mint: Fogadó szervezet,

 

Másrészről:

név:                                                         

anyja neve:                                            

lakcím:                                                    

tartózkodási hely:                                  

születési idő, hely:                                

mint: Önkéntes,

 

között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

 

1.      A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az önkéntes szerződés aláírását követően .………időponttól .…………időpontig az Önkéntest határozott időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet.

 

2.      A Fogadó szervezet és az Önkéntes által megkötött, ezen Önkéntes Szerződéssel együtt érvényes - sorszámmal ellátott - Kiegészítő Önkéntes Szerződés tartalmazza az önkéntes tevékenységre vonatkozó alábbi adatokat:

-         adott program, tevékenység, projekt nevét, helyszínét, idejét,

-         adható maximális juttatásokat,

-         önkéntes tevékenységek felsorolását,

-         önkéntes tevékenységre fordítandó időkeretet és pihenőidőt,

-         adott programra, tevékenységre, projektre vonatkozó egyedi, a Fogadó szervezet által meghatározott kiegészítő szabályokat.

 

3.      A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.

 

4.      A Fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást.

 

5.      Az Önkéntes a tudomására jutott Fogadó szervezettel kapcsolatos személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után megőriz.

 

6.      Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szerint végzi.

 

7.      A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szellemében jár el.

 

8.      Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát, a benne foglaltakat tudomásul vette.

 

9.      Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a Fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének megfelelően használni, működtetni. A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződik, számára meghatározott karbantartást elvégzi. Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítés, szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.

 

10. Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel.

 

11. Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszűntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

 

12. Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül:

-         Fogadó szervezetről harmadik személy részére információk kiadása,

-         a Fogadó szerezet profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése,

-         az önkéntes munkavégzés helyen kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a Fogadó szervezet önkénteseihez.

 

13. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Fogadó szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a Ptk. az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény az irányadó.

 

A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

 

 

Tata, ……………..…………………….

 

 

 

 

 

……………………………..                                                ……………………              

Fogadó szervezet képviselője                                                      Önkéntes